Regulamin usług firmy MediacoM

1. Poniższy regulamin określa zasady dokonywania napraw serwisowych przez pracowników Serwisu.

2. Zlecenia usługi serwisowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu nie będą rozpatrywane.

4. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający Serwisowi świadczenie usługi serwisowej.

5. Usługa serwisowa to usługa polegająca na wykonaniu prac konserwacyjnych oraz/lub naprawczych na sprzęcie/lub oprogramowaniu klienta.

6. Oddając sprzęt do naprawy, klient dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin. Jest to zarazem umowa, na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.

7. Serwis zobowiązany jest świadczyć usługi z najwyższą starannością.

8. „Mediacom” zobowiązuje się do wykonania usługi w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia sprzętu do serwisu jeżeli indywidualne ustalenia nie stanowią inaczej.

9. Diagnoza sprzętu komputerowego dotyczyć będzie wyłącznie usterki podanej przez klienta.

10. Diagnoza jest bezpłatna jedynie w przypadku niemożliwości naprawy, natomiast w przypadku rezygnacji klienta z naprawy pobierana jest opłata 80 zł plus koszt zakupionych już części.

11. Koszt oraz czas naprawy ustalane są z klientem indywidualnie.

12. Koszt może wzrosnąć, jeśli naprawa/uszkodzenia są bardziej złożone. Opłata pobierana jest również w przypadku, gdy zgłoszony sprzęt okaże się sprawny.

13. W przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności (np. sprowadzenia poszczególnych elementów i podzespołów), termin naprawy może ulec przedłużeniu.

14. W przypadku gdy sprzęt nie zostanie odebrany w ciągu 3 dni od daty wykonania usługi, naliczana jest opłata magazynowa w wysokości 5 zł za każdą rozpoczętą dobę magazynowania po określonym terminie odbioru, jeśli klient nie odbierze sprzętu do 90 dni po określonym terminie ulega on przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego. „Mediacom” na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa sprzęt przez jego objecie w posiadanie samoistne, bez konieczności wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania.

15. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę gwarancji w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych producenta. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych (zawartości) dysków twardych zamontowanych w przekazywanych do naprawy komputerach.

16. Serwis nie odpowiada za dane znajdujące się na dysku twardym. Serwis może sporządzić kopię danych na wyraźną prośbę klienta, lub klient zabezpiecza dane we własnym zakresie.

17. W przypadku niepowodzenia naprawy serwis zastrzega, że sprzęt może posiadać odmienne objawy usterki od pierwotnych. Wynika to ze specyfiki podzespołów z jakich są wykonywane urządzenia.

18. Re instalacja systemu i oprogramowania odbywa się na podstawie licencji dostarczonej przez klienta lub kodu systemowego zapisanego w aktualnej wersji zainstalowanego oprogramowania. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za źródło pochodzenia legalności licencji i nie jest organem uprawnionym do kontroli legalności licencji.

19. Potwierdzenie przekazania sprzętu do serwisu jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu z serwisu i musi ono zostać zwrócone wystawcy przy odbiorze.

20. Na wybrane usługi przyznawana jest gwarancja określona przez serwis. Na części udzielana jest gwarancja producenta w terminie przez niego przewidzianym. Na oprogramowanie gwarancji nie udziela się.

21. Zlecający oświadcza, że sprzęt oddany do naprawy jest pozbawiony wszelkich wad prawnych. Jakiekolwiek roszczenia osób trzecich nie dotyczą serwisu.

22. Reklamacja składana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej.

23. Sprzęt objęty gwarancją w celu rozpatrzenia reklamacji powinien być dostarczony do jednego z punktów serwisowych „Mediacom”

24. Serwis rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni roboczych o daty jej doręczenia.

25. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.

26. Wszystkie kwoty podawane przez serwisantów są kwotami netto co jest zaznaczone na zleceniu serwisowym.

27. Naprawy do 350 zł netto wykonywane są bez konsultacji z klientem. Akceptacja klienta jest wymagana w przypadku przekroczenia tej kwoty.